UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cập nhật việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến

28/08/2019 09:59

Mới đây UBND tỉnh Bình Định đã ký ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Mục tiêu chung của kế hoạch là đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bình Định, chú trọng các giải pháp an toàn bảo mật thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (ảnh minh họa, nguồn trên binhdinh.gov.vn).

Trong kế hoạch, nhiệm vụ được đặt ra là cải tạo, nâng cấp phòng máy chủ đang vận hành các hệ thống thông tin dùng chung, đảm bảo các điều kiện cho phòng máy hoạt động an toàn, ổn định, tránh các nguy cơ cháy nổ, thấm dột.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đầu tư trang thiết bị an toàn bảo mật thông tin; mở rộng triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết nối hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh; nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử và tích hợp chức năng ký số trên thiết bị di động vào phần mềm để tăng cường sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó không thể thiếu nhiệm vụ xây dựng phần mềm quản lý các chỉ số về Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền các hoạt động về phát triển, ứng dụng CNTT.

Để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông của tỉnh, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong việc xử lý hồ sơ, văn bản của cơ quan, đơn vị mình.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, theo dõi và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn.

Ngoài ra, cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến cấp xã tại địa phương; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các đơn vị cấp xã dự kiến triển khai áp dụng trong năm 2019.

Năm ngoái, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Định cũng đã soạn thảo Quy chế Quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định trên Cổng thông tin điện tử stttt.binhdinh.gov.vn.

Nguồn: Ictnews