Sản phẩm - Dịch vụ

Hệ thống Quản lý chất lượng của Doanh nghiêp

Giao diện trang chủ của hệ thống

Giới thiệu chung

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, tìm kiếm lịch sử, biểu mẫu, quy định của các đối tượng là các doanh nghiệp, tập đoàn, các cơ quan, tổ chức

Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Các chức năng chính của hệ thống

1. Nhóm chức năng Quản lý tài liệu dành cho cán bộ chuyên môn

     a. Chức năng Gửi tài liệu mới.

     b. Chức năng Gửi tài liệu sửa đổi.

     c. Chức năng Hủy bỏ tài liệu.

     d. Chức năng Quản lý tài liệu.

     e. Chức năng Xem xét tài liệu.

     f. Chức năng Phê duyệt tài liệu

     g. Chức năng Reupload file tài liệu

2. Nhóm chức năng Quản lý tài liệu dành cho cán bộ nhân viên

     a. Chức năng Góp ý tài liệu

     b. Chức năng Tìm kiếm tài liệu theo trường thông tin

     c. Chức năng Tìm kiếm tài liệu theo từ khóa

     d. Chức năng Xem tài liệu

     e. Chức năng Tải tài liệu

3. Nhóm chức năng Nonconformity (NC)

     a. Chức năng Danh sách NC

     b. Chức năng Gửi yêu cầu xử lý NC

     c. Chức năng Chấp nhận yêu cầu xử lý NC

     d. Chức năng Phân công thực hiện xử lý NC

     e. Chức năng Xác định nguyên nhân và đề xuất hành động xử lý cho NC

     f. Chức năng Xem xét nguyên nhân và hành động xử lý NC

     g. Chức năng Phê duyệt nguyên nhân và hành động xử lý NC

     h. Chức năng Xử lý hành động khắc phúc/phòng ngừa cho NC

     i. Chức năng đề xuất gia hạn khắc phục/ phòng ngừa

     k. Chức năng Phê duyệt gia hạn xử lý NC

     l. Chức năng Theo dõi đóng NC

     m. Chức năng Gửi NC/OB đã xử lý bên ngoài

4. Nhóm chức năng Báo cáo

     a. Báo cáo Thống kê tài liệu

     b. Báo cáo Thống kê về NC

     c. Các chức năng báo cáo NC

5. Nhóm chức năng Danh mục

     a. Danh mục Cơ cấu tổ chức

     b. Danh mục Mức độ tác động

     c. Danh mục Nhóm Mail

     d. Danh mục Kênh phổ biến

     e. Danh mục Căn cứ lập NC

     f. Danh mục Mẫu NC

6. Nhóm chức năng Tin tức/ Báo cáo

     a. Quản lý tin tức/thông báo

     b. Hiển thị tin tức/ thông báo ra ngoài trang chủ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Điện thoại :
0898 00 90 90
Email :
[email protected]
Skype :
Thanh Tâm